ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ณ อ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ราคากลางที่ตั้งไว้ ๕๐๓,๔๘๗.๖๔ บาท (ห้าแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางจะทาสัญญาจ้าง ในจานวนเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 637 total views,  2 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...