ข้อมูลพื้นฐาน

1.1  ที่ตั้ง  (ดูแผนที่ประกอบในภาคผนวก)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง   ตั้งอยู่เลขที่   140  หมู่ที่  1   ตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่   23   กุมภาพันธ์   2540   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นที่  5  ระยะห่างจากอำเภอปัว   ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ  ตำบลศิลาแลง ,  วรนคร
ทิศใต้                    ติดต่อกับ  ตำบลศิลาเพชร
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ  ศิลาแลง
ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลปัว  ,  ยม  ( อ.ท่าวังผา )

1.2  เนื้อที่ –  ตำบลป่ากลางมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  21.87 ตารางกิโลเมตร  ( 13,670.99   ไร่  )

1.3  ภูมิประเทศ –  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงเชิงเขาขาดแคลนน้ำ  ตามธรรมชาติ  ร้อยละ  10  ของพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 90  เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร
–  ลักษณะภูมิอากาศ       –  ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน   มีนาคม  –   พฤษภาคม  อากาศร้อนจัด  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   30  องศา
–  ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือน   มิถุนายน –  ตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  10.390  มม. / ปี
–  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  15  องศา

1.4  จำนวนหมู่บ้าน มี  7  หมู่บ้าน
–  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่
–  บ้านน้ำเปิน              หมู่ที่  1
–  บ้านห้วยสะนาว        หมู่ที่  2
–  บ้านค้างฮ่อ              หมู่ที่  3
–  บ้านจูน                    หมู่ที่  4
–  บ้านตาหลวง            หมู่ที่  5
–  บ้านสวนทราย          หมู่ที่  6
–  บ้านป่ากลาง            หมู่ที่  7
1.5  ประชากรมีจำนวน  ทั้งสิ้น  8,354  คน แยกเป็นชาย 4,200 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.27  หญิง  4,154  คน  คิดเป็น  ร้อยละ  49.63  (**ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ 30 กันยายน  พ.ศ.  2559  อนุเคราะห์ข้อมูลจาก  สำนักทะเบียน  อำเภอ ปัว )

ตารางแจกแจงประชากร/แจกแจงรายหมู่บ้าน

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 น้ำเปิน 1 787 742 1,529 328
2 ห้วยสะนาว 2 473 465 938 214
3 ค้างฮ่อ 3 490 476 966 192
4 จูน 4 339 339 678 156
5 ตาหลวง 5 243 260 503 181
6 สวนทราย 6 1,359 1,391 2,750 450
7 ป่ากลาง 7 642 644 1,286 225
รวม 4,333 4,317 8,650 1,746

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงชั้นอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม ปี 57 รวม ปี 58 รวม ปี 62
ปี 57 ปี 58 ปี 62 ปี 57 ปี 58 ปี 62
0 – 5  ปี 498      506 538 438      465 470 930      971 1,008
6 – 12 ปี 474      525 561 457      436 523 923      961 1,084
13 – 15 ปี 248      203 205 228      223 168 474      426 373
16 – 18  ปี 237      257 192 290      250 205 527      507 397
19 – 59 ปี 2,182   2,308 2,467 2,153   2,305 2,475 4,335   4,613 4,942
60 – 69  ปี 146      164 204 176      190 233 322      354 437
70 ปีขึ้นไป 115      129 136 122      155 187 237      284 323
รวม 3,900   4,091 4,303 3,864   4,024 4,261 7,764   8,116 8,564

 

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง สำนักทะเบียน  อำเภอปัว

ณ วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ.  2562 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

    2.1  อาชีพ
–  การเกษตรกรรม  พื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น  9,388ไร่
–  ราษฎร  ร้อยละ  70   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
–  ราษฎร  ร้อยละ  20   ประกอบอาชีพค้าขาย
–  ราษฎร  ร้อยละ  10   ประกอบอาชีพรับจ้าง  , รับราชการ ,และอื่นๆ

2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
–  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก  4  แห่ง
–  โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
–  โรงสี   10  แห่ง

3.  สภาพสังคม

3.1  การศึกษา
–  โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง
–  โรงเรียนมัธยม  1  แห่ง
–   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  3  แห่ง
3.2  สถาบันและองค์การทางการศาสนา
–  วัด/สำนักสงฆ์  1  แห่ง  ประชาชนถือพุทธ  ร้อยละ 80
–  โบสถ์คริสต์  5  แห่ง  ประชาชนถือคริสต์   ร้อยละ 20
3.3  การสาธารณสุข
–  รพ.สต.ป่ากลาง  1  แห่ง
–  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แห่ง
–  โรงพยาบาลของรัฐ- แห่ง
–  อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  90
–  อัตราการมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภค  ร้อยละ  90

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
–  หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธร อำเภอปัว ประจำตำบลป่ากลาง  จำนวน 1  แห่ง

4.  การบริหารพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม
– ตำบลป่ากลางมีสภาพถนนใช้ติดต่อกับทางอำเภอสะดวกทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อน ส่วนการสัญจรติดต่อกับตำบลศิลาเพชรในฤดูฝนไม่สะดวก
4.2  การโทรคมนาคม
–  ตู้โทรศัพท์สาธารณ  จำนวน  8  ตู้
4.3  การไฟฟ้า
–  จำนวนที่ใช้ไฟฟ้า  6  หมู่บ้าน  ประชาชนกร  7,515 คน
4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
–  ห้วยน้ำหมู
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
–  บ่อน้ำตื้น  จำนวน  170  แห่ง
–  บ่อโยก  จำนวน  4  แห่ง (ปัจจุบันใช้การไม่ได้)
–  อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ  จำนวน  10  แห่ง  (อ่างนิวซีแลนด์, อ่างหก ,อ่างห้วยทรายขาว,อ่างต้นหมื่น,อ่างห้วยน้ำ,อ่างหนองทราย,สระน้ำ,กสช หมู่ที่  1,4,6

4.6 หมูู่บ้านที่มีน้ำประปา จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และ บ้านสวนทรายหมู่ 6

4.7 หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปา จำนวน 4 หมู่บ้าน บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 บ้านจูน หมู่ 4 และบ้านตาหลวง หมู่ 5

5.  ข้อมูลอื่นๆ

    5.1  ทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติ
–  ป่าชุมชน  จำนวน  2  แห่ง  (บ้านป่ากลาง  45  ไร่,บ้านจูน – บ้านตาหลวง25 ไร่)
5.2  มวลชนจัดตั้ง
–  ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น  จำนวน 400 คน
–  อปพร.  2  รุ่น  จำนวน  150  คน
–  องค์กรเครือข่ายป่าไม้และที่ดินป่ากลาง  จำนวน  270 คน

6.  ศักยภาพในตำบล

ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
1.  จำนวนบุคลากร  26 คน  แยกเป็น
–  ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  5  คน
–  ตำแหน่งส่วนการคลัง  3  คน
–  ตำแหน่งส่วนโยธา  1   คน
–  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  1  คน
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ   15  คน
–    –  พนักงานจ้างทั่วไป   1  คน
2.  ระดับการศึกษา
–  มัธยมศึกษา  /  อาชีวศึกษา  2  คน
–  ปริญญาตรี  22  คน
–  ปริญญาโท  2  คน
3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
–  ประจำปีงบประมาณ  2552 จำนวน  –   บาท  แยกเป็น
–  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  จำนวน –  บาท
–  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จำนวน  –  บาท
–  รายได้ที่หน่วยงานราชการอื่นจัดเก็บรายให้  จำนวน  –  บาท
ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.  การรวบกลุ่มของประชาชน  อำนวย  กลุ่มทุกประเภท  แยกประเภทกลุ่ม
–    กลุ่มอาชีพ  20  กลุ่ม
–    กลุ่มออมทรัพย์  6   กลุ่ม
–    กลุ่มอื่นๆ  12  กลุ่ม

จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

    ตำบลป่ากลาง  ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา  3  เผ่าม้ง  เผ่าเมี่ยน  และเผ่าลั๊วะ  ทำให้มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมประเพณี  เช่นประเพณีปีใหม่ม้งประเพณีปีใหม่เมี่ยน  ประเพณีกินสะโหลดตีพิ  ในด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตำบลป่ากลางถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของอำเภอ  ปัว  ไม้ผลที่ปลูก  ได้แก่  มะม่วง  ลิ้นจี่  มะขาม  ลำไย  นอกจากนี้  ยังมีหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้ง  และเผ่าเมี่ยน  เช่นหัตถกรรมผ้าปักชาวเขา  ผ้าเขียน  ลายขี้ผึ้ง  และหัตถกรรมเครื่องเงิน  ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เหล่านี้  มีความประณีตและสวยงาม  ทำให้ตำบลป่ากลางเป็นที่รู้จักแพรหลายในฐานะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มี ชื่อเสียง  แหล่งหนึ่งของจังหวัดน่าน  ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอและจังหวัดต่อไป

 5,291 total views,  6 views today