ข้อมูลพื้นฐาน

1.1  ที่ตั้ง  (ดูแผนที่ประกอบในภาคผนวก)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง   ตั้งอยู่เลขที่   140  หมู่ที่  1   ตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่   23   กุมภาพันธ์   2540   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นที่  5  ระยะห่างจากอำเภอปัว   ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ  ตำบลศิลาแลง ,  วรนคร
ทิศใต้                    ติดต่อกับ  ตำบลศิลาเพชร
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ  ศิลาแลง
ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลปัว  ,  ยม  ( อ.ท่าวังผา )

1.2  เนื้อที่ –  ตำบลป่ากลางมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  21.87 ตารางกิโลเมตร  ( 13,670.99   ไร่  )

1.3  ภูมิประเทศ –  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงเชิงเขาขาดแคลนน้ำ  ตามธรรมชาติ  ร้อยละ  10  ของพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 90  เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร
–  ลักษณะภูมิอากาศ       –  ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน   มีนาคม  –   พฤษภาคม  อากาศร้อนจัด  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   30  องศา
–  ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือน   มิถุนายน –  ตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  10.390  มม. / ปี
–  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  15  องศา

1.4  จำนวนหมู่บ้าน มี  7  หมู่บ้าน
–  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่
–  บ้านน้ำเปิน              หมู่ที่  1
–  บ้านห้วยสะนาว        หมู่ที่  2
–  บ้านค้างฮ่อ              หมู่ที่  3
–  บ้านจูน                    หมู่ที่  4
–  บ้านตาหลวง            หมู่ที่  5
–  บ้านสวนทราย          หมู่ที่  6
–  บ้านป่ากลาง            หมู่ที่  7
1.5  ประชากรมีจำนวน  ทั้งสิ้น  8,354  คน แยกเป็นชาย 4,200 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.27  หญิง  4,154  คน  คิดเป็น  ร้อยละ  49.63  (**ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ 30 กันยายน  พ.ศ.  2559  อนุเคราะห์ข้อมูลจาก  สำนักทะเบียน  อำเภอ ปัว )

ตารางแจกแจงประชาชนแจกแจงรายหมู่บ้าน

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 น้ำเปิน 1 779 737 1,516 319
2 ห้วยสะนาว 2 464 462 926 205
3 ค้างฮ่อ 3 462 442 904 180
4 จูน 4 335 339 674 154
5 ตาหลวง 5 252 251 503 193
6 สวนทราย 6 1,285 1,303 2,588 410
7 ป่ากลาง 7 623 620 1,243 208
รวม 4,200 4,154 8,354 1,669

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงชั้นอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม ปี 57 รวม ปี 58
ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58
0 – 5  ปี 498      506 438      465 930      971
6 – 12 ปี 474      525 457      436 923      961
13 – 15 ปี 248      203 228      223 474      426
16 – 18  ปี 237      257 290      250 527      507
19 – 59 ปี 2,182   2,308 2,153   2,305 4,335   4,613
60 – 69  ปี 146      164 176      190 322      354
70 ปีขึ้นไป 115      129 122      155 237      284
รวม 3,900   4,091 3,864   4,024 7,764   8,116

 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

    2.1  อาชีพ
–  การเกษตรกรรม  พื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น  9,388ไร่
–  ราษฎร  ร้อยละ  70   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
–  ราษฎร  ร้อยละ  20   ประกอบอาชีพค้าขาย
–  ราษฎร  ร้อยละ  10   ประกอบอาชีพรับจ้าง  , รับราชการ ,และอื่นๆ

2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
–  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก  4  แห่ง
–  โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
–  โรงสี   10  แห่ง

3.  สภาพสังคม

3.1  การศึกษา
–  โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง
–  โรงเรียนมัธยม  1  แห่ง
–   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  3  แห่ง
3.2  สถาบันและองค์การทางการศาสนา
–  วัด/สำนักสงฆ์  1  แห่ง  ประชาชนถือพุทธ  ร้อยละ 80
–  โบสถ์คริสต์  5  แห่ง  ประชาชนถือคริสต์   ร้อยละ 20
3.3  การสาธารณสุข
–  รพ.สต.ป่ากลาง  1  แห่ง
–  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แห่ง
–  โรงพยาบาลของรัฐ- แห่ง
–  อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  90
–  อัตราการมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภค  ร้อยละ  90

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
–  หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธร อำเภอปัว ประจำตำบลป่ากลาง  จำนวน 1  แห่ง

4.  การบริหารพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม
– ตำบลป่ากลางมีสภาพถนนใช้ติดต่อกับทางอำเภอสะดวกทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อน ส่วนการสัญจรติดต่อกับตำบลศิลาเพชรในฤดูฝนไม่สะดวก
4.2  การโทรคมนาคม
–  ตู้โทรศัพท์สาธารณ  จำนวน  8  ตู้
4.3  การไฟฟ้า
–  จำนวนที่ใช้ไฟฟ้า  6  หมู่บ้าน  ประชาชนกร  7,515 คน
4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
–  ห้วยน้ำหมู
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
–  บ่อน้ำตื้น  จำนวน  170  แห่ง
–  บ่อโยก  จำนวน  4  แห่ง (ปัจจุบันใช้การไม่ได้)
–  อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ  จำนวน  10  แห่ง  (อ่างนิวซีแลนด์, อ่างหก ,อ่างห้วยทรายขาว,อ่างต้นหมื่น,อ่างห้วยน้ำ,อ่างหนองทราย,สระน้ำ,กสช หมู่ที่  1,4,6

4.6 หมูู่บ้านที่มีน้ำประปา จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และ บ้านสวนทรายหมู่ 6

4.7 หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปา จำนวน 4 หมู่บ้าน บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 บ้านจูน หมู่ 4 และบ้านตาหลวง หมู่ 5

5.  ข้อมูลอื่นๆ

    5.1  ทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติ
–  ป่าชุมชน  จำนวน  2  แห่ง  (บ้านป่ากลาง  45  ไร่,บ้านจูน – บ้านตาหลวง25 ไร่)
5.2  มวลชนจัดตั้ง
–  ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น  จำนวน 400 คน
–  อปพร.  2  รุ่น  จำนวน  150  คน
–  องค์กรเครือข่ายป่าไม้และที่ดินป่ากลาง  จำนวน  270 คน

6.  ศักยภาพในตำบล

ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
1.  จำนวนบุคลากร  26 คน  แยกเป็น
–  ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  5  คน
–  ตำแหน่งส่วนการคลัง  3  คน
–  ตำแหน่งส่วนโยธา  1   คน
–  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  1  คน
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ   15  คน
–    –  พนักงานจ้างทั่วไป   1  คน
2.  ระดับการศึกษา
–  มัธยมศึกษา  /  อาชีวศึกษา  2  คน
–  ปริญญาตรี  22  คน
–  ปริญญาโท  2  คน
3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
–  ประจำปีงบประมาณ  2552 จำนวน  –   บาท  แยกเป็น
–  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  จำนวน –  บาท
–  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จำนวน  –  บาท
–  รายได้ที่หน่วยงานราชการอื่นจัดเก็บรายให้  จำนวน  –  บาท
ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.  การรวบกลุ่มของประชาชน  อำนวย  กลุ่มทุกประเภท  แยกประเภทกลุ่ม
–    กลุ่มอาชีพ  20  กลุ่ม
–    กลุ่มออมทรัพย์  6   กลุ่ม
–    กลุ่มอื่นๆ  12  กลุ่ม

 

จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

    ตำบลป่ากลาง  ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา  3  เผ่าม้ง  เผ่าเมี่ยน  และเผ่าลั๊วะ  ทำให้มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมประเพณี  เช่นประเพณีปีใหม่ม้งประเพณีปีใหม่เมี่ยน  ประเพณีกินสะโหลดตีพิ  ในด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตำบลป่ากลางถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของอำเภอ  ปัว  ไม้ผลที่ปลูก  ได้แก่  มะม่วง  ลิ้นจี่  มะขาม  ลำไย  นอกจากนี้  ยังมีหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้ง  และเผ่าเมี่ยน  เช่นหัตถกรรมผ้าปักชาวเขา  ผ้าเขียน  ลายขี้ผึ้ง  และหัตถกรรมเครื่องเงิน  ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เหล่านี้  มีความประณีตและสวยงาม  ทำให้ตำบลป่ากลางเป็นที่รู้จักแพรหลายในฐานะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มี ชื่อเสียง  แหล่งหนึ่งของจังหวัดน่าน  ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอและจังหวัดต่อไป

1,275 total views, 6 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...