สภาพทั่วไป

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ
  • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 1  บ้านน้ำเปิน  ตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว  จังหวัด น่าน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้นที่ 3 (ขนาดกลาง) ระยะทางห่างจากอำเภอ ปัว  ประมาณ 5  กิโลเมตร ตำบลป่ากลางมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  21.87 ตารางกิโลเมตร  ( 13,670.99   ไร่  )

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงเชิงเขาขาดแคลนน้ำ  ตามธรรมชาติ  ร้อยละ  10  ของพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 90  เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร

อาณาเขตของตำบล ป่ากลาง

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบล ศิลาแลง และตำบล วรนคร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบล ศิลาเพชร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบล ศิลาแลง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบล ปัว ,และตำบล ยม  อำเภอ ท่าวังผา

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

–  ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน  มีนาคม  –   พฤษภาคม  อากาศร้อนจัด  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   39  องศา

–  ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน –  ตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  10.390  มม. / ปี

–  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  15  องศา

          1.4  ลักษณะของดิน

พื้นที่ตำบลป่ากลางเป็นดินดำ และดินร่วนปนทราย เหมาะกับการเพาะปลูก พืชที่ปลูกได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ไม่ไผ่ ยางพารา ข้าวไร่ ข้าวโพด

          1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลป่ากลางไม่มีแม่น้ำไหลผ่านและไม่มีป่าต้นน้ำตามธรรมชาติ จะมีก็เพียงลำห้วยเล็กที่มีน้ำไหลมารวมกัน และอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นอยู่คู่กับตำบลป่ากลางมาตั้งแต่ผู้คนเริ่มย้ายถิ่นฐานมาอยู่คือ อ่างเก็บน้ำนิวซีแลนด์ สร้างโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ และอ่างเก็บน้ำอ่างหก ซึ่งเป็นอ่างที่ใหญ่ที่สุดในตำบลป่ากลาง

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ

–   ลำห้วยที่มีน้ำเกือบตลอดปี  1  สาย   คือ  ห้วยน้ำหมู

–   ลำห้วยที่มีน้ำแต่ช่วงฤดูฝน จำนวน  2  สาย  คือ  ห้วยน้ำป้าว  และ ห้วยน้ำฮาว

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–   บ่อน้ำตื้น  จำนวน  170  บ่อ

–   บ่อโยก  จำนวน  4   บ่อ (ใช้การไม่ได้)

–   อ่างเก็บน้ำ/ สระเก็บน้ำ  จำนวน  10  แห่ง ( อ่างนิวซีแลนด์ , อ่างรถไถ, อ่างห้วยน้ำหมู,

อ่างต้นมื่น, อ่างห้วยน้ำหมู 2, อ่างหก, อ่างห้วยทรายขาว, สระห้วยน้ำป้าว, สระกสช.หมู่ 4, หมู่ 6  และสระบ้านน้ำเปิน

–  แหล่งน้ำในตำบลป่ากลาง มีอยู่จำกัด เพราะเป็นพื้นที่สูงขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็น

ลำห้วยขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น  อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะตื้นเขิน ในฤดูแล้งสภาพทั่วไปมักขาดแคลนน้ำประชาชนมักจะไปขนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลข้างเคียงสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคทุกๆปี

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

–  ป่าชุมชน  จำนวน  2  แห่ง  (บ้านป่ากลาง  45  ไร่, บ้านจูน – บ้านตาหลวง 25 ไร่) เช่น ไม้สัก ไม้ไผ่ ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น

–  ทรัพยากรป่าไม้ มีอยู่น้อย เนื่องจากตำบล ป่ากลาง มีพื้นที่อยู่น้อยแต่มีจำนวนประชากรมาก และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม การทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน หมู่
น้ำเปิน 1
ห้วยสะนาว 2
ค้างฮ้อ 3
จูน 4
ตาหลวง 5
สวนทราย 6
ป่ากลาง 7

รายชื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1. นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายก อบต. 081-9923649
2. นายชัยเดช  อภิวัฒน์สกุล รองนายก อบต. 081-7863649
3. นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายก อบต. 090-4655991
4. นายจิรวรรธ  ทรงเจริญกุล เลขานุการนายกฯ 093-3068207
5. นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล ประธานสภาฯ 089-5590432
6. นายสมบูรณ์  แซ่เต็น รองประธานสภาฯ 088-4131751
7. นายอนันต์  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมู่ 1 086-1948330
8. นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ ส.อบต. หมู่ 1 080-0314173
9. นายทองคำ  พันธวาณิชย์ ส.อบต. หมู่ 2 085-7233087
10. นายทินาสิษฐ์  บรินต ส.อบต. หมู่ 3 080-8092174
11. นางวิจิตรา  แซ่เต็น ส.อบต. หมู 4 087-1934210
12. นายสมเกียรติ  สมคำ ส.อบต. หมู่ 4 087-1843026
13. นายนฤพล  นายโก๋ ส.อบต. หมู่ 5 081-0205813
14. นางจันทอง  ไชยกันทะ ส.อบต. หมู่ 5 093-2410377
15. นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมู่ 6 084-4876989
16. นายสุรพล  คีรีธีรกุล ส.อบต. หมู่ 7 062-4635825
17. นายศิลปไชย  แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลาง 093-1789515
18. นายวิทยา  แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 087-1836288
19. นายธนวินท์  โยธินธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 065-4411759
20. นายประวันวิทย์  คณิตสากล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 082-1890173
21. นายสมศักดิ์  รินเสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 081-0344758
22. นายสมพงษ์  ทิวานันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 084-4891483
23. นายสมชาย  งามทวีกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 090-7572734

2.2 การเลือกตั้ง

แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

หมู่ที่ บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

อายุ 15 ปี

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

อายุ 18 ปี

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

อายุ 20 ปี

บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร บุคคลที่ต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 542 527 1,069 508 485 993 468 454 922 18 17
2 390 377 767 364 362 726 347 351 698 4 4
3 745 757 1,502 681 700 1,381 627 642 1,269 18 22
4 269 280 549 254 267 521 247 259 506 5 0
5 197 199 396 181 188 369 177 179 356 7 6
6 789 830 1,619 709 736 1,445 659 667 1,326 30 25
รวม 2,932 2,970 5,902 2,697 2,738 5,435 2,525 2,552 5,077 82 74

ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

รายการ ปีปัจจุบัน (2564) ปีที่แล้ว (2563) 2 ปีที่แล้ว

 (2562)

3 ปีที่แล้ว

(2561)

4 ปีที่แล้ว

(2560)

5 ปีที่แล้ว

(2559)

6 ปีที่แล้ว

(2558)

ประชากรชาย (คน) 4,422 4,371 4,306 4,279 4,269 4,200 4,091
ประชากรหญิง (คน) 4,425 4,371 4,272 4,233 4,230 4,154 4,025
รวมประชากร (คน) 8,847 8,742 8,578 8,512 8,499 8,354 8,116
บ้าน (หลังคาเรือน) 1,804 1,778 1,727 1,706 1,680 1,669 1,460

 

ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น  8,847  คน  แยกเป็นชาย  4,422 คน คิดเป็นร้อยละ  49.98 และ หญิง  4,225  คน คิดเป็นร้อยละ 50.02  (**ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ วันที่ 1 มีนาคม  2564   อนุเคราะห์ข้อมูลจาก สำนักทะเบียน อำเภอ ปัว**)

          ตารางแจกแจงประชากร/แจกแจงรายหมู่บ้าน

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 น้ำเปิน 1 790 765 1,555 330
2 ห้วยสะนาว 2 478 461 939 219
3 ค้างฮ้อ 3 504 505 1,009 208
4 จูน 4 337 343 680 160
5 ตาหลวง 5 249 259 508 186
6 สวนทราย 6 1,407 1,423 2,830 469
7 ป่ากลาง 7 657 669 1,326 232
รวม 4,422 4,425 8,847 1,804

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงชั้นอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม ปี 64
0 – 5  ปี 523 466 989
6 – 18 ปี 990 930 1,920
19 – 25 ปี 518 579 1,097
26 – 59 ปี 2,009 1,983 3,992
60 ปีขึ้นไป 382 472 854
รวม 4,422 4,425 8,847

 

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง สำนักทะเบียน  อำเภอปัว

ณ วันที่  1  มีนาคม พ.ศ.  2564

 1. สภาพทางสังคม
  • การศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง สังกัดหน่วยงาน จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็ก 

(คน)

จำนวนนักเรียน  (คน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ป่ากลาง 1 ม. ๓ อบต.ป่ากลาง 8 150
ศพด.ป่ากลาง 2 ม. 1 อบต.ป่ากลาง 7 150
อนุบาล – ประถมศึกษา โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ม. ๓ สพฐ. น่าน เขต 33 411
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ม. ๕ สพฐ. น่าน เขต 9 165
ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.มัธยมป่ากลาง ม. ๑ สพฐ. น่าน เขต 40 515

ข้อมูลจากสถานศึกษา ณ  เดือนตุลาคม  2563

 • สาธารณสุข

–  รพ.สต.ป่ากลาง  1  แห่ง

–  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แห่ง

–  โรงพยาบาลของรัฐ  –  แห่ง

–  อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

–  อัตราการมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภค  ร้อยละ  100

 • อาชญากรรม
 • ตำบลป่ากลางไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรมเพราะเป็นสังคมชนบทมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความ

รักและสามัคคีต่อกัน

 • ยาเสพติด

– การระบาดของยาเสพติดในตำบลป่ากลางยังคงมีอยู่บางแต่ยังไม่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดได้

4.5 การสังคมสงเคราะห์

– การช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้พิการ อบต.ป่ากลางได้สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ และผู้พิการให้เป็นประจำทุกปี และขอความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และผู้พิการ จากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 1. ระบบบริการพื้นฐาน
  • การคมนาคมขนส่ง
หมู่บ้าน ถนนลาดยาง (เมตร) ถนน คสล.

(เมตร)

ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร

(เมตร)

บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 1,560 3,780
บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 200 2,050 1,730
บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 1,450 4,370 2,060
บ้านจูน  หมู่ที่ 4 650 3,120
บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 1,250 1,660 12,440
บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 3,140
บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 2,000 3,290 7,440
รวม 6,950 21,410 23,670

        ที่มา : กองช่าง อบต.ป่ากลาง สำรวจเมื่อ พฤษภาคม 2564

 • การไฟฟ้า ตำบลป่ากลางมีไฟฟ้าใช้ ๑๐๐% ของครัวเรือนทั้งหมด
ที่ สถานที่ จำนวน (จุด) หมายเหตุ
1 บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 86
2 บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 73
3 บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 89
4 บ้านจูน  หมู่ที่ 4 60
5 บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 50
6 บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 101
7 บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 73
รวม 532

ที่มา : กองช่าง อบต.ป่ากลาง สำรวจเมื่อ พฤษภาคม 2564

5.3 การประปา แสดงข้อมูลการใช้น้ำอุปโภคบริโภค

ที่ หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อน้ำเติ้น ไม่มีน้ำใช้
1 บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 1 150
2 บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 193
3 บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 180
4 บ้านจูน  หมู่ที่ 4 1 144
5 บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 1 107
6 บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 1 100
7 บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 200

5.4 โทรศัพท์

– ตำบลป่ากลาง มีเครือข่ายโทรศัพท์ 3 ระบบ ได้แก่ AIS DTAC TRUE และระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ TOT/CAT , TRUE และ 3bb

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ลำดับที่ รายการ จำนวน
อาคารสำนักงาน อบต.ป่ากลาง 1 หลัง
สำนักงาน อปพร. 1 หลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 3 หลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 3 หลัง
คอมพิวเตอร์ ๒๒  เครื่อง
ระบบอินเตอร์เน็ต 3 จุด
เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
รถดับเพลิง 1 คัน
๑๐ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 1 คัน
๑๑ รถบรรทุกขยะ 1 คัน
๑๒ รถยนต์ส่วนกลาง ๒ คัน
๑๓ รถกู้ชีพกู้ภัย 1 คัน
๑๔ รถจักรยานยนต์ 4 คัน
15 เครื่องโทรศัพท์ 7 เครื่อง
16 เครื่องพิมพ์ดีด ๑ เครื่อง
17 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 3 เครื่อง
18 แท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ (Podium) 2 ชุด
19 โทรทัศน์ ๑ เครื่อง
20 เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง
21 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 10 เครื่อง
22 เครื่องพิมพ์สี อินเจ็ท 7 เครื่อง
 1. ระบบเศรษฐกิจ
  • การเกษตร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่)
มะม่วง ลิ้นจี่ ยางพารา ข้าวไร่ ข้าวโพด
ครัว

เรือน

พื้นที่ ครัว

เรือน

พื้นที่ ครัว

เรือน

พื้นที่ ครัว

เรือน

พื้นที่ ครัว

เรือน

พื้นที่
บ้านน้ำเปิน 2 15.66 5 67 11 79.85 14 96.5 3 23
บ้านห้วยสะนาว 1 8  –  – 77 477.83 17 75.5 9 54
บ้านค้างฮ้อ 3 110.87 4 53 55 443.36 88 539.28 13 117.75
บ้านจูน 36 189.04  –  – 20 130.18 41 209.75 44 335.63
บ้านตาหลวง 96 425.04 3 24 9 108 43 229.25 22 122.5
บ้านสวนทราย 3 10.25 7 49.25 13 76 8 96.25
7 บ้านป่ากลาง
รวม   141 647.99 12 144 179 1,239.22 216 1,226.28 99 413.50

                                                                                      ข้อมูลจากเกษตรอำเภอปัว เดือน มิถุนายน 2558

จากตาราง  แสดงการใช้ที่ดินของประชากรตำบลป่ากลาง  จะเห็นได้ว่า  จำนวน 3,607.99  ไร่ เป็นพื้นที่ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เหลือเป็นส่วนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ของพื้นที่ทั้งหมด 13,670.99   ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และที่สาธารณะ มีการควบคุมผังเมืองรวมโดยใช้ผังเมืองชุมชนและต้องมีการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารเป็นบางส่วน

 

 • การประมง
 • ไม่มีพื้นที่เพื่อที่ทำการประมง นอกจากอ่างเก็บน้ำในตำบลป่ากลางที่มีปลาตามธรรมชาติ
 • การปศุสัตว์
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่การปศุสัตว์ (ตัว)
ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย
ครัว

เรือน

ตัว ครัว

เรือน

ตัว ครัว

เรือน

ตัว ครัว

เรือน

ตัว ครัว

เรือน

ตัว
บ้านน้ำเปิน 100 500 2 10 20 40 2 5
บ้านห้วยสะนาว 50 300 2 10 20 40
บ้านค้างฮ้อ 100 400 20 50 2 6
บ้านจูน 50 200 2 10 2 4 3 8
บ้านตาหลวง 80 400 2 10 5 10 10 20
บ้านสวนทราย 100 400 10 20 5 10
7 บ้านป่ากลาง 100 600 2 10 10 20 4 10
รวม 580 2,800 10 50 87 184 26 59 0 0

 การบริการ

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

          (1)  จำนวนบุคลากร

สำนัก/ส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวม (คน)
ภารกิจ ทั่วไป จ้างเหมา
ปลัด อบต. 1 1
รองปลัด อบต. 1 1
สำนักงานปลัด อบต. 8 1 5 4 19
กองคลัง 4 3 7
กองช่าง 2 3 1 6
ส่วนการศึกษา 11 6 2 2 21
รวม 27 10 6 7 55

                   รายชื่อข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.ป่ากลาง

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1. นายผจญ  ทิปกะ ปลัด อบต.ป่ากลาง 089-9526828
2. นายสุภาพ  ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง 085-6952910
สำนักงานปลัด
3. นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด 061-3586460
4. นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 085-6204252
5. นายอดิเรก  สุขลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081-3632778
6. นางเกษสุรินทร์  พอใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 098-7480362
7. นายมนู  แสนคำแพ นิติกรปฏิบัติการ 084-4528659
8. นางสาวอุมาพร  ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 089-9986042
9. นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 087-0430337
10. สิบเอกประกิต  การุณยรัต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 087-1169849
11. นางชนาภรณ์  เรืองประทีป คนงานทั่วไป 080-5026374
12. นายกรวิช  มีบุญ พนักงานขับรถขยะ 092-4789310
13. นายสุรชัย  แสนทรงสิริ พนักงานขับรถ 080-7938816
14. นายพรชัย  จุนทการบัณฑิต พนักงานดับเพลิง 061-2908386
15. นางศุภกาญจน์  ศิลป์ท้าว พนักงานจ้างเหมา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

092-5763892
16. นางสาวโสภารัตน์  แสนโซ้ง แม่บ้าน 082-1958565
17. นายสมพร  แสนศรีเชาว์พันธ์ คนงาน
18. นายเพียร  แซ่เต็น คนงานเก็บขยะ
19. นายกร  แก้วประโคน คนงานเก็บขยะ
กองคลัง
20. นางรจนา  ชัญถาวร ผู้อำนวยการกองคลัง 098-4027219
21. นางกานต์พิชชา  กองกุณะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 084-3789961
22. นายสุรยัน  แซ่ท้าว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 081-6677932
23. นางอังคณา  ชราชิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 056-1887439
24. นางณัฎฐณิชา  กะรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 065-4982384
25. นางสาวฐิติพร  แสนทรงสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 061-5944416
26. นางสาวกัญญาภัทร สาระไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 093-2272365
กองช่าง
27. นายประยูร  ขันไชย ผู้อำนวยการกองช่าง 088-4117208
28. นายสุรเดช  พรหมมีเดช นายช่างโยธา ชำนาญงาน 085-2517509
29. นายวรวุฒิ  ปันนิตามัย ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 098-5629153
30. นายเขตแดน  พรหมรักษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 093-1505242
31. นายสามารถ  หาญยุทธ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 080-4469040
32. นางสาวนิตยา  ชนาวัฒนานนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 093-2735592
กองการศึกษา
33. นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา 089-5543543
34. นางสาวณัฐวดี  พันธวาณิช เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 094-8989563
35. นางสาวอำพร  โนจิตร ครู 084-3702709
36. นางสาวกาญจนา  ยอดออน ครู 084-6705006
37. นางเจนจิรา  ลือยศ ครู 087-1909808
38. นางศรีแพร  เชียงเนาว์ ครู 089-5570211
39. นางชนัดดา  เนตรทิพย์ ครู 080-6702984
40. นางรุ่งทิวา  ณ ชน ครู 089-9524654
41. นางเบญจพร  สมัครเขตวิทย์ ครู 087-1904394
42. นางวราลี  ยอดออน ครู 086-1879743
43. นางหทัยชนก  คณิตสากล ครู 084-3665752
44. นางนฤมล  รัตนวิฑูรย์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 081-7651509
45. นางสาวปานตา  เจริญกิตตินันชัย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 063-6683862
46. นางสาวฉวีวรรณ  ยั่งยืนทวี ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 084-3657959
47. นางพัชรากร  นาคอ้าย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 097-9634788
48. นางภณิดา  มูลคำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 084-9237091
50. นางสาวพวงผกา  พนะสันต์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 062-4262554
51. นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 086-1892678
52 นางสาวรัตนาวดี  กีรติเมธาวิน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 093-1455799
53. นางสาวพัชรา  พนะสันต์ แม่บ้าน 061-1237246
54. นางอักษิกา  รัตนภัทร แม่บ้าน 061-2900401
55. นางสาววาสนา  กิ่งเพชรเสรีชน แม่บ้าน

 

 • การท่องเที่ยว

ตำบลป่ากลางเป็นตำบลที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน ลัวะ จึงมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและควรส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ขนมธรรมเนียมประเพณีได้แก่

–  งานเทศกาลปีใหม่ม้ง ของชนเผาม้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

–  งานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน ของชนเผ่าเมี่ยน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

–  งานเทศกาลกินสะโหลด ของชนเผ่าลัวะ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

ทำให้ตำบลป่ากลาง มีความโดดเด่นทางประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และมีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าที่ สวยงามในช่วงเทศกาลงานประเพณีสำคัญต่างๆ

–  สินค้า OTOP ของตำบลป่ากลาง เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม เช่น การผลิตเครื่องประดับเงิน, เครื่องประดับทองขาว ,ผ้าปักชาวเขา และผ้าเขียนเทียน ผ้าเขียนขี้ผึ้งซึ่งแสดงถึงการชอบประดับตกแต่งให้สวยงาม เป็นต้น

 • อุตสาหกรรม

– อุตสาหกรรมในตำบลป่ากลางส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว

ผ้าเขียนเทียน ในครัวเรือน

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

– กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มผ้าลายเขียนเทียน กลุ่มผ้าปัก กลุ่มมะม่วง กลุ่มยางพารา

กลุ่มเกษตร กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มผลิตเหล้า

6.8 แรงงาน

– แรงงานตำบลป่ากลางเป็นแรงงานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และแรงงานด้านก่อสร้างเป็นส่วนน้อย

 1. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม
  • การนับถือศาสนา

–  วัด/สำนักสงฆ์  1  แห่ง  ประชาชนนับถือพุทธ  ร้อยละ 80

–  โบสถ์คริสต์  5  แห่ง  ประชาชนนับถือคริสต์  ร้อยละ 20

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

–  ปีใหม่ม้ง ของชนเผาม้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เน้นวันขึ้น 1 ค่ำในเดือนธันวาคมเป็นวันขึ้นปีใหม่

–  ปีใหม่เมี่ยน ของชนเผ่าเมี่ยน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ถือวันตรุษจีน) เป็นวันขึ้นปีใหม่

–  สะโหลดตีพิ ของชนเผ่าลัวะ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

–  ภาษาถิ่น แบ่งเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาม้ง  ภาษาเมี่ยน ภาษาลัวะ

–  ภาษาม้งจะมีภาษาเขียน ใช้อักษรโรมัน และภาษาพูด

–  ภาษาเมี่ยน มีภาษาเขียนใช้อักษรจีน และภาษาพูด

–  ภาษาลัวะ มีภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน

7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

– เครื่องเงิน

– ผ้าลายเขียนเทียน

– ผ้าปัก

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ
  • น้ำ

ตำบลป่ากลางไม่มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน มีแต่แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ อ่างนิวซีแลนด์

อ่างหก อ่างหนองทรายขาว อ่างหนองรถไถ อ่างฟาร์มบางระจัน อ่างน้ำหมู และอ่างกสช.

–   อ่างเก็บน้ำ/ สระเก็บน้ำ  จำนวน  10  แห่ง ( อ่างนิวซีแลนด์ , อ่างรถไถ, อ่างห้วยน้ำหมู,

อ่างต้นมื่น, อ่างห้วยน้ำหมู 2, อ่างห้วยปลากั้ง (อ่างหก), อ่างห้วยทรายขาว, สระห้วยน้ำป้าว, สระกสช.หมู่ 4, หมู่ 6

–  แหล่งน้ำในตำบลป่ากลาง มีอยู่จำกัด เพราะเป็นพื้นที่สูงขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็น

ลำห้วยขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น  อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะตื้นเขิน ในฤดูแล้งสภาพทั่วไปมักขาดแคลนน้ำประชาชนมักจะไปขนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลข้างเคียงสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคทุกๆปี

 5,013 total views,  4 views today