งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560  รายรับ    รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559  รายรับ    รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558  รายรับ    รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557  รายรับ    รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556 รายรับ  รายจ่าย

 

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...