จัดซื้อจัดจ้าง

15 total views, no views today

บต.ป่ากลาง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 9 -10 ก.พ. 62 ณ สนามกีฬา อบต.ป่ากลาง

45 total views, 3 views today

บต.ป่ากลาง จัด โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านน้ำเปิน วันที่ 8 ก.พ. 62 ณ หอประชุมหมู่บ้าน และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ไร่อัมฤทธิ์ ตำบลป่ากลาง

18 total views, 3 views today

งานเทศกาลปีใหม่อิ้วเมี่ยนตำบลป่ากลาง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายอำเภอปัว และหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ ซึ่งปีใหม่อิ้วเมี่ยนตรงกับวันตุรษจีน

39 total views, 3 views today

งค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยวิชาญถึงหน้าบ้านอาจารย์พนม) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 280,948.38 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

81 total views, 3 views today

งค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 135,943.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

84 total views, no views today

งค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสามแยกโรงเรียนมัธยมป่ากลางด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 306,903.95 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาในราคา ไม่เกิน 299,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

72 total views, 3 views today

540 total views, 6 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...