จัดซื้อจัดจ้าง

ามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด ในหนังสือนำส่ง เกี่ยวกับวันเวลารับสมัคร ได้ระบุ วันเวลารับสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 เมษายน 2561 ข้อเท็จจริงตามประกาศ ได้ระบุวันสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จึงขอยายระยะเวลารับสมัครและวันเวลาสอบ ดังนี้

  1. วันรับสมัคร วันที่ 2 – 9 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 เมษายน 2561
  3. กำหนดวันเวลาในการสอบคัดเลือก
    1. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
    2. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  4. สอบภาคปฏิบัติ วัะนที่ 20 เมษายน 2561

บต.ป่ากลาง มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ราคา 106,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

งค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...