จัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by mei on October 3, 2017
Comments Off on แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by mei on October 3, 2017
Comments Off on ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ พืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ ากลาง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ  2. ราคากลาง

ยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุผู้พิการ 2561

Posted by mei on September 15, 2017
Comments Off on ยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุผู้พิการ 2561
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร  1. หนังสือมอบอำนาจ  2. หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่   3. คำแนะนำสำหรับยืนสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

งานของดีตำบลป่ากลาง

Posted by mei on September 14, 2017
Comments Off on งานของดีตำบลป่ากลาง
Category: ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6 ราคากลาง 418,400.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ กช. 05/2559 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ  2.ปรับปรุงราคา  3. ราคากลาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำล้น อ่าง กสช. หมู่ที่ 7 งบประมาณ 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลาง 131,900.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 20/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม    1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน
โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านขวา บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 264,946.48 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 266,100.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 25/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน
โครงการถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนายกระบี่ด้านซ้าย บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 157,311.97 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ราคากลาง 158,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 24/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน
โครงการถนนหินคลุก ซอยเข้ากลุ่มหลังบ้านกำนัน บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 75,344.16 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 75,600.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 23/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม    1. ประกาศ  2.ราคากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน
โครงการถนนหินคลุก ทางเข้าบ้านนางใจ บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 263,911.53 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 265,100.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 22/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม  1. ประกาศ  2.ราค ากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

About

Comments are closed.