ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิฑูรย์ คีรีสัตยกุล ถึงหน้าบ้านนายสว่าง คีรีธีรกุล พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิฑูรย์ คีรีสัตยกุล ถึงหน้าบ้านนายสว่าง คีรีธีรกุล พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ราคากลางที่ตั้งไว้ 493,165.60- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
จะทำสัญญาจ้าง ในจำนวนเงินไม่เกิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

 602 total views,  2 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...