ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๑๖๖,๕๓๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

 1,255 total views,  4 views today

Leave a Reply