ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ณ บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 135,943.50 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 577 total views,  2 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...