นโยบายผู้บริหาร

การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

นายประกอบ  แสนทรงสิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1) สร้างและบำรุงรักษาถนน ทาง และสร้างทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี มีความปลอดภัย ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และจะประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้านหนึ่งด้วย

1.2) สำรวจ ขยายเขตไฟฟ้า ตามสถานที่ที่ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง เพื่อให้ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้และติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะริมทาง ถนน ให้ครอบคลุมทั้งตำบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

1.3) สร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและมีความสะอาดปลอดภัยในการบริโภค และจัดสรรงบประมาณเพื่อบริการน้ำบริโภคในฤดูแล้งให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

1.4) ปรับปรุง ระบบชลประทาน ฝายน้ำล้น เหมือง หรือแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ และจัดสร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรได้อย่างพอเพียงในฤดูแล้งภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอื่น ๆ อีกด้วย

 

  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2.1) การประกอบอาชีพ

2.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มมะม่วง กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักชาวเขา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มยางพารา ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร

2.1.2) สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

2.1.3) ส่งเสริม สนับสนุนการค้า การตลาด โดยจัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้เสียเปรียบพ่อค้า และให้คำปรึกษาเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจำหน่ายสินค้า

2.1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ พืชผักสวนครัวและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี

2.1.5) ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพตามความถนัด และพัฒนาฝีมือแรงงานคนว่างงาน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางานให้คนว่างงานมีงานทำตรงกับความต้องการ เพื่อให้มีรายได้และลดปัญหาการว่างงานของประชาชน

2.1.6) ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัด เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสีโดยเฉพาะกับ กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

2.2) การอุตสาหกรรม

2.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพสินค้า เช่น กลุ่มผลิตเครื่องเงิน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าม้ง และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน

2.2.2) สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น  จักรอุตสาหกรรม

2.3) การท่องเที่ยวและบริการ

2.3.1) ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สมุนไพรต้มไก่กระดูกดำ)

2.3.2) ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า และจัดให้มีลานจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

2.3.3) จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวตำบลป่ากลาง หรือปฏิทินการท่องเที่ยวแต่ละชนเผ่า และจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต

2.3.4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบ้านพักแต่ละชนเผ่า เพื่อใช้เป็นที่พักและให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ โฮมสเตย์

  1. นโยบายด้านสังคม

3.1) การศึกษา

3.1.1) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาก่อนประถมวัย และประถมวัย โดยเน้นคุณภาพในด้านโภชนาการ คุณภาพบุคลากรผู้สอน และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน

3.1.2) ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ป่ากลางให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้เด็ก ๆ มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กทั้ง  4  ด้าน  คือ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

3.1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในชุมชนโดยการบูรณาการร่วมกันกับโรงเรียน ชุมชน องค์กร ทำงานประสานร่วมกัน และพัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้ดี เพื่อให้เป็นโรงเรียนชุมชนที่น่าเรียนน่าอยู่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งลูกไปเรียนชุมชนอื่น

3.1.4) ส่งเสริม สนับสนุนการนำสื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และประสานเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และรองรับประชาคมอาเซียน

3.1.5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือนักเรียนที่มีฐานะยากจน เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน

3.1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2) สาธารณสุข

3.2.1) เพิ่ม และขยายศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวตำบลป่ากลางให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นสำคัญ

3.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

3.2.3) สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้ประชาชนทุกปีอย่างทั่วถึง

3.2.4) ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลางในการดูแลสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดนัดของพื้นที่ อบต.ป่ากลาง เพื่อให้ความปลอดภัยในการคุ้มครองผู้บริโภค

3.2.5) สนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง ในทุกหมู่บ้าน

3.2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพแม่และลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพื่อพัฒนาการด้านสมอง และการเจริญเติบโตทางร่างกาย

3.2.7) สนับสนุน และบูรณาการร่วมเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) อปพร. องค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ การกู้ภัยผู้ป่วยที่ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

3.2.8) ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจกันภายในครอบครัว โดยประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตมาให้ความรู้ความเข้าใจให้ครอบครัว เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดจากปัญหาการหย่าร้าง และปัญหาการฆ่าตัวตาย

3.2.9) สนับสนุนงบประมาณในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ

3.3) ศาสนา

3.3.1) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและทุกลัทธิความเชื่อให้ทั่วถึง

3.3.2) ส่งเสริม การทะนุบำรุงรักษา วัด และซ่อมแซม ปรับปรุง สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ ศาสนาและมีการสืบทอดต่อไป

3.3.3) ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และส่วนราชการ

3.3.4) สนับสนุนให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้คำสอนทางศาสนา การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่ออนุรักษ์สืบทอดต่อไป

3.4) สวัสดิการสังคมสงเคราะห์

3.4.1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน

3.4.2) ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่สามารถจะประกอบอาชีพได้ พร้อมจัดเบี้ยยังชีพให้ครบทุกคน ทุกหมู่บ้าน

3.4.3) จัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ในเบื้องต้นโดยด่วน

3.4.4) จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ขาเทียม แว่นสายตา สายหูฟัง

3.5) กีฬา และนันทนาการ

3.5.1) ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ทั้งการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความสามารถในการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย

3.5.2) สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่ากลางมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีการออกกำลังกาย โดยการจัดให้มีสวนสุขภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกาย เช่น เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นเด็ก เครื่องเสียงเต้นแอโรบิด

3.3.3) ตั้งงบประมาณในการจัดจ้างผู้นำการเต้นแอโรบิด เพื่อออกกำลังกาย

3.5.4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสนามกีฬากลางระดับตำบลที่ได้มาตรฐาน และลานกีฬาระดับหมู่บ้านพร้อมจัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน

3.5.5) ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬา และฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี การอบรมกรรมการตัดสินกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในตำบลให้ได้มาตรฐานสากล และไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด

3.6) การแก้ไขปัญหาสังคม

3.6.1) สนับสนุนและสร้างมาตรการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวตำบลป่ากลาง เช่น การจัดให้มีจุดปฏิบัติการ อปพร.ตำบล บริการ ออกตรวจตรา และติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในตำบลป่ากลาง

3.6.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. โดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเลี้ยง การฝึกอบรมทบทวน อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือ อปพร. เมื่อได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยในระหว่างการทำหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

3.6.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้นำชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลในการเฝ้าอยู่เวรยาม และใช้มาตรการทางสังคมควบคู่กับมาตรการตามที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน

3.6.4) สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน

3.6.5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตำบลและชุดป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เมื่อมีกรณีเจ็บป่วยและมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยใช้รถเคลื่อนที่เร็ว

3.7) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.7.1) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกที่ดีไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำที่ได้สร้างขึ้น หรือแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยจะปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

3.7.2) รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ สะดวกต่อการจัดเก็บ การกำจัดขยะและจัดหาสถานที่ทิ้งขยะที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ

3.7.3) ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์การรักษาความสะอาดบนถนน ริมทาง ทางเดิน ศาลาที่

พัก ภายในตำบลและจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นหลัก

3.7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลป่ากลางให้สวยงามตามธรรมชาติ ด้วยโครงการถนนสวย ชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่

3.7.5) รณรงค์ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น เสียง ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค เช่น การเผาขยะ การสัญจรของยานพาหนะ และร่วมกันปลูกพืชไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน

3.7.6) รณรงค์ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และหันมาใช้สารชีวภาพทดแทน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อชีวิต

  1. นโยบายด้านวัฒนธรรม

4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีชนเผ่าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เช่น ปีใหม่ม้ง เมี่ยน สงกรานต์ สะโหลดตีพิ ตลอดจนการแต่งกายชุดประจำชนเผ่าในเทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละชนเผ่า และส่งเสริมการแต่งกายชุดชนเผ่าเพื่อเข้าร่วมในเทศกาลต่าง ๆ ภายในและภายนอกตำบล

4.2) สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมชนเผ่าให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลป่ากลาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน

4.3) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ การสืบทอด การถ่ายทอด ความรู้ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ ของชนเผ่า ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน เช่น การเรียนการสอนภาษาชนเผ่า  การถ่ายทอดพิธีกรรมทางความเชื่อของแต่ละชนเผ่า

4.4) จัดตั้งงบประมาณในการจัดจ้างผู้มีความรู้ในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละชเผ่า เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานในการอนุรักษ์สืบไป

4.5) ส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าทางวัฒนธรรมชนเผ่า ที่เป็นผ้าปักชาวเขา เครื่องเงินประดับ ผลิตภัณฑ์จักสาน และอื่น ๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป

4.6) สนับสนุนการจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละชนเผ่าทั้งภาษาชนเผ่าและภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ เรียนรู้ และมีการอนุรักษ์เอาไว้

4.7) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูเกียรติบุคคล ในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เช่น ผู้นำชุมชนดีเด่น  เยาวชนดีเด่น  ผู้สูงอายุดีเด่น  อสม.ดีเด่น  และอปพร.ดีเด่น

  1. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

5.1) ส่งเสริม สนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

5.2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านด้วยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวตำบลป่ากลาง”

5.3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ให้เป็นสถาบันที่ทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในด้านการบริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5.4) ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดองในทุกภาคส่วนภายในตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความ สามัคคี และช่วยกันพัฒนาตำบลป่ากลางให้เจริญยิ่งขึ้นไป

5.5) สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ และเพิ่มขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานของ อบต. ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเป็นที่ยอมรับ

5.6) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.ป่ากลาง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ได้มาตรฐานระดับตำบล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของตำบล

5.7) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชน

5.8) พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  กรรมการหมู่บ้าน  พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาตำบลป่ากลาง

5.9) เน้นการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่องการครองตน  ครองคน  ครองงาน และบริการประชาชนโดยปราศจากความลำเอียง รวมถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน

5.10) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ดังกล่าวข้างต้นได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ด้านเศรษฐกิจ   สังคม    การเมือง  และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสามารถดำเนินนโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดเอาไว้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลป่ากลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่องการครองตน  ครองคน   ครองงาน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 2,603 total views,  2 views today