สภาฯ อบต.ป่ากลาง

นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล
ประธานสภา

 

 

นายสมบูรณ์  แซ่เต็น
รองประธานสภา

นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ
ส.อบต. หมู่ 1

นายอนันต์  แสนทรงสิริ
ส.อบต. หมู่ 1

นายทองคำ  พันธวาณิชย์
ส.อบต. หมู่ 2

นายทินาสิษฐ์  บรินต
ส.อบต. หมู่ 3

นายสมเกียรติ  สมคำ
ส.อบต. หมู่ 4

นางวิจิตรา  แซ่เต็น
ส.อบต. หมู่ 4 

นายนฤพล  นายโก๋
ส.อบต. หมู่ 5

นางจันทอง  ไชยกันทะ
ส.อบต. หมู่ 5

นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ
ส.อบต. หมู่ 6

 4,167 total views,  2 views today