สำนักปลัด

นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด
หัวหน้าสำนักปลัด

นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเกษสุรินทร์  พอใจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมนู  แสนคำแพ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวอุมาพร  ธนะวัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบเอกประกิต  การุณยรัต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางชนาภรณ์  เรืองประทีป
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรชัย  แสนทรงสิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายพรชัย  จุนฑการบัณฑิต
พนักงานดับเพลิง

นายกรวิท มีบุญ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นางสาวโสภารัต  แสนโซ้ง
แม่บ้าน

นางศุภกาญจน์  ศิลป์ท้าว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสมพร  แสนศรีเชาวพันธ์
พนักงานจ้างเหมา
ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าและแต่งกิ่งไม้

 8,146 total views,  2 views today