แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการการระงับเหตุสาธารณภัย 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร

 2,384 total views,  6 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...