แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการการระงับเหตุสาธารณภัย 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร

 3,256 total views,  2 views today