โครงการถนนหินคลุก ทางเข้าบ้านนางใจ บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1

โครงการถนนหินคลุก ทางเข้าบ้านนางใจ บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 263,911.53 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์ถ้วน) ราคากลาง 265,100.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 22/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม  1. ประกาศ  2.ราค ากลาง  3. เอกสารสอบ  4. แบบ ปร.5  5.แบบแปลน

 1,672 total views,  6 views today

Leave a Reply