โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 392,253.92 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 38 total views,  2 views today

Leave a Reply