ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ พืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ ากลาง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ  2. ราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร  1. หนังสือมอบอำนาจ  2. หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่   3. คำแนะนำสำหรับยืนสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6 ราคากลาง 418,400.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ กช. 05/2559 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ประกาศ  2.ปรับปรุงราคา  3. ราคากลาง