ประกาศแผนจัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 1 , 2 และ 4 ตำบลป่ากลาง ผิวจราจรกว้าง 4 – 5

อบต.ป่ากลาง ประกาศแผนจัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 1 , 2 และ 4 ตำบลป่ากลาง ผิวจราจรกว้าง 4 – 5 เมตร ยาว 2,935 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,125 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  24 total views

 24 total views

Read more

ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง

นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต. นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2564 เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะของตำบลป่ากลาง ในการหาสถานที่รองรับการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อลดปริมาณขยะให้ได้ โดยทุกคนต้องร่วมมือกันจึงจะสำเร็จ  18 total views

 18 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   44 total views

 44 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

 40 total views,  2 views today

 40 total views,  2 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

 46 total views

 46 total views

Read more

ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 461,536.57 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  50 total views,  2 views today

 50 total views,  2 views today

Read more

โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านพร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 392,253.92 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  38 total views

 38 total views

Read more

โครงการปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และบ้านสวนทราย หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 873,738.46 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 795,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  58 total views

 58 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  28 total views

 28 total views

Read more