ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เดือน กันยายน 2561 เดือน สิงหาคม 2561 เดือน กรกฎาคม 2561 เดือน มิถุนายน 2561 เดือน พฤษภาคม 2561 เดือน เมษายน 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เดือน มกราคม 2561 เดือน ธันวาคม 2560 เดือนตุลาคม 2560

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 650,778.16 บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบหกเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 623,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเส้นประชารัฐอ่างหัวใจถึงบ้านนายชานุพงษ์ ชมพูเจริญกิจ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเส้นประชารัฐอ่างหัวใจถึงบ้านนายชานุพงษ์ ชมพูเจริญกิจ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 540,168.10 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 524,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอกแตก สวนนายอ้าย บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอกแตก สวนนายอ้าย บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 615,363.81 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 597,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจูน หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจูน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 357,567.47 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 347,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 556,480.21 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 541,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1. ประกาศ 2. ราคากลาง 3. ราคากลางในการก่อสร้าง 4. แบบ 5. ค่า k 6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...