ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย  50 total views

 50 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

 82 total views

 82 total views

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

 136 total views

 136 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง อาคารเรียนที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 128 total views

 128 total views

Continue Reading

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับประทานอาหาร) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 134 total views,  2 views today

 134 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตาหลวง – น้ำฮาว (นน.ถ. ๕๗-๐๑๓) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 160 total views,  2 views today

 160 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน ๕ รายการ  146 total views,  2 views today

 146 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566

 212 total views

 212 total views

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตาหลวง – น้ำฮาว (นน.ถ. ๕๗-๐๑๓) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รายละเอียดตามเอกสาร  148 total views

 148 total views

Continue Reading

ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2566

 126 total views

 126 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2565และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 156 total views

 156 total views

Continue Reading

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตาหลวง – น้ำฮาว (นน.ถ. 57-013) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน   222 total views

 222 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ กู้ภัย)

 256 total views

 256 total views

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง 1 และ 2

 174 total views

 174 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 308 total views

 308 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ถึง บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 324 total views

 324 total views

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ถึง บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  327 total views

 327 total views

Continue Reading

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

เ  559 total views

 559 total views

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ถึง บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ถึง บ้านป่ากลาง หมู่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  355 total views

 355 total views

Continue Reading