ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ โดยจะเริ่มสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา 09.30 – 12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Read more

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 60

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ยื่นคำร้องของลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ โดยจะเริ่มสอบภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และสอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Read more

ประกาศสอบราคาโครงการปรัปบรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง

ประกาศสอบราคาโครงการปรัปบรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง ราคากลาง 156,670.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อทำการจัดจ้างตามโครงการนี้ คือ 93,000.- บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 11/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านปรับแสง)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านปรับแสง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ม่านปรับแสง 1.1 ขนาดกว้าง 2.53 เมตรxสูง 1.55 เมตร จ านวน 26 ชุด ราคาชุดละ 1,647 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 42,822.- บาท 1.2 ขนาดกว้าง 1.30 เมตรxสูง 1.55 เมตร จ านวน 6 ชุด ราคาชุดละ 846.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,076.- บาท กำาหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ 20 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำาเภอปัว จังหวัดน่าน และในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ (ส านักงานท้องถิ่นอำเภอปัว

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กำาหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อำาเภอปัว จังหวัดน่าน และในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

Read more

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตำบลป่ากลาง ราคากลาง 292,230.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 12/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รายละเอียดเพิ่มเติม 

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...