ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ โดยจะเริ่มสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา 09.30 – 12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 189 total views, 6 views today

189 total views, 6 views today

Read more

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 60

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ยื่นคำร้องของลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 192 total views, 3 views today

192 total views, 3 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ โดยจะเริ่มสอบภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 198 total views, no views today

198 total views, no views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และสอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 210 total views, no views today

210 total views, no views today

Read more

ประกาศสอบราคาโครงการปรัปบรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง

ประกาศสอบราคาโครงการปรัปบรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง ราคากลาง 156,670.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อทำการจัดจ้างตามโครงการนี้ คือ 93,000.- บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 11/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม 144 total views, 3 views today

144 total views, 3 views today

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านปรับแสง)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านปรับแสง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ม่านปรับแสง 1.1 ขนาดกว้าง 2.53 เมตรxสูง 1.55 เมตร จ านวน 26 ชุด ราคาชุดละ 1,647 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 42,822.- บาท 1.2 ขนาดกว้าง 1.30 เมตรxสูง 1.55 เมตร จ านวน 6 ชุด ราคาชุดละ 846.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,076.- บาท กำาหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ 20 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำาเภอปัว จังหวัดน่าน และในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ (ส านักงานท้องถิ่นอำเภอปัว

192 total views, 3 views today

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กำาหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อำาเภอปัว จังหวัดน่าน และในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

186 total views, no views today

Read more

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตำบลป่ากลาง ราคากลาง 292,230.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 12/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รายละเอียดเพิ่มเติม  162 total views, no views today

162 total views, no views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...