ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิฑูรย์ คีรีสัตยกุล ถึงหน้าบ้านนายสว่าง คีรีธีรกุล พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่ากลาง หมู่ ๗

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิฑูรย์ คีรีสัตยกุล ถึงหน้าบ้านนายสว่าง คีรีธีรกุล พร้อมวางท่อระบายน้า บ้านป่ากลาง หมู่ ๗ ณ บ้านป่ากลาง หมู่ ๗ ราคากลางที่ตั้งไว้ ๔๙๓,๑๖๕.๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางจะทาสัญญาจ้าง ในจานวนเงินไม่เกิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply