คณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

ภาพกิจกรรม

คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมชุมชนชาติพันธุ์ม้ง เมี่ยน และลัวะ ชมวิถีชีวิต การทำเครื่องเงิน ผ้าเขียนเทียน ชมการแสดง การเปล่าแคน การรำถาด การตำข้าว และการเล่นลูกค่าง และการจำหน้าสินค้า OTOP

 

 

Loading

Leave a Reply