คำสั่ง

งานบริการสำนักงานปลัด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Attachments

Leave a Reply