ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 ราคากลางที่ตั้งไว้ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาจ้าง ในจำนวนเงินไม่เกิน 487,619.09- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply