ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. เข้า ซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ําเปิน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. เข้า
ซอยบ้านปลัดสมัย บ้านน้ําเปิน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 636,766.09 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
บาทเก้าสตางค์ถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. ร่าง TOR 
2. ร่างขอบเขตงาน
3. ราคากลาง
4. แบบสรุปราคากลาง
5. แบบแปลน

Loading

Leave a Reply