ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ คือ  ๒,๗๑๖,๔๐๑.๙๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply