ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ทีี่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 298,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 799 total views,  2 views today

Leave a Reply