ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 1,0544,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และอบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 635,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply