ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีจันทร์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีจันทร์  บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 งบประมาณ 541,000 บาท ราายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ร่าง TOR
  2. ค่า k 
  3. คำนวณราคากลาง
  4. ราคากลาง ปปช.
  5. ราคากลางถนน คสล.
  6. แบบแปลน

Loading

Leave a Reply