ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในพื้นที่ตำบลป่ากลาง ราคากลาง 292,230.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 12/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รายละเอียดเพิ่มเติม 

Loading

Leave a Reply