ประกาศสอบราคาโครงการปรัปบรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการปรัปบรุงภูมิทัศน์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง ราคากลาง 156,670.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อทำการจัดจ้างตามโครงการนี้ คือ 93,000.- บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ 11/2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply