ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 459,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้าย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองคลัง.
โทรศัพท์. 054-718-427 ต่อ 3
โทรสาร. 054-718-426

Loading

Leave a Reply