ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณารับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

Loading

Leave a Reply