ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 135,943.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply