หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
เบอร์ติดต่อ 0989324988

นายสุภาพ  ปัญญา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
เบอร์ติดต่อ 085-6952910

นางสาวดารารัตน์ จันต๊ะยอด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 061-3586460

นางรจนา  ชัญถาวร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 098-4027219

นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ 089-5543543

นายประยูร  ขันไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 088-4117208

Loading