มอบเกียรติบัตรให้ปราชญ์ชาวบ้าน

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้มอบเกียรติบัตรให้ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่ากลาง ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม ต่างๆ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธาตรี วชิราธนกิจ
2. นายเน้ง แสนท้าว
3. นายขวาง แซ่โซ้ง
4. นายย้างเป๋า แซ่ซ้อง
5. นายสุเทพ ทรงเจริญกุล
6. นายวาที วราคมเดชา
7. นายอภิชา เอกภคินลภัส
8. นายตาว่า คีรีวัฒนากุล
9. นายวิจิตร แสนคำแพ
10. นายประสิทธิ์ แสนคำแพ
11. นายสุเทพ แสนยาเจริญกุล
12. นายประจักษ์ ยั่งยืนทวี
13. นายอนุวัฒน์ แสนคำแพ
14. นายสว่าง คีรีสันติกุล
15. นายประเสริฐ ย่านสากล
16. นายชินวัตร วงศ์ยังประเสริฐ
17. นายสว่าง คงเลิศนิรันดร์
18. นายชาปอ แซ่ว่าง
 

Loading

Leave a Reply