ยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุผู้พิการ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. หนังสือมอบอำนาจ

 2. หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่  

3. คำแนะนำสำหรับยืนสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

Loading