ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑- ๑๐๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าเปิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๖,๔๐๑.๙๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบ
สตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply