สำนักปลัด

 

นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายมนู  แสนคำแพ
นิติกรชำนาญการ

นางเกษสุรินทร์  พอใจ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวอุมาพร  ธนะวัง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

สิบเอกประกิต  การุณยรัตน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

     
     

Loading