แบบสำรวจความพึงพอใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

View Results

Loading ... Loading ...

ความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

View Results

Loading ... Loading ...

ความพึงพอใจต่อการบริการด้านส่งเสริมอาชีพ

View Results

Loading ... Loading ...

ความพึงพอใจต่อการบริการด้านการศึกษา

View Results

Loading ... Loading ...

ความพึงพอใจต่อการบริการด้านสาธารณสุข

View Results

Loading ... Loading ...

ความพึงพอใจต่อการบริการด้านศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

View Results

Loading ... Loading ...

Loading

Leave a Reply