โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๙๗,๙๔๘.๗๗ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ถ้วน) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

 1,138 total views,  2 views today

Leave a Reply