โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 (หมอน 4)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 (หมอน 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 761,451.56 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสิบหกสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ คือ 742,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. ประกาศ
2. ราคากลาง
3. ราคากลางในการก่อสร้าง
4. แบบ
5. ค่า k
6. แบบสรุปค่าวัสดุ

Loading

Leave a Reply