โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ บ้านนายก้อน เขื่อนเมืองไปท้ายหมู่บ้าน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบาย น้ำ บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ บ้านนายก้อน เขื่อนเมืองไปท้ายหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลาง ๘๐๗,๒๑๑.๒๑ บาท (แปดแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) วงเงินงบ ประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวน เงิน ๗๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply