โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านนายเซ้า แซ่เฮ้อ บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านนายเซ้า แซ่เฮ้อ บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง๕๔๔,๗๘๓.๙๘ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

 1,470 total views,  2 views today

Leave a Reply