โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางปวันรัตน์ถึงบ้าน นางเฉ่า บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางปวันรัตน์ถึงบ้าน นางเฉ่า บ้านป่ากลาง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๘๔,๒๒๑.๖๔ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถว้น) รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply