โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาหลวง ราคากลางที่ตั้งไว้ ๕๒๖,๑๑๗.๒๒ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์ถ้วน) งบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางจะทาสัญญาจ้าง ในจานวนเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply