กองคลัง

นางรจนา  ชัญถาวร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกานต์พิชชา  กองกุณะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายสุริยัน  แซ่ท้าว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอังคณา  ชราชิต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางฐิติพร  แสนทรงสิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกัญญาภัทร สาระไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางณัฎณิชา  กะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 6,536 total views,  2 views today