ประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ และบ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ประกาศ ร่างประชาพิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจูน หมู่ที่ ๔ และบ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านตาหลวง หมู่ ๕ประกาศ ประกวดราคาจ้าง

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 555,033.41 (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม

Loading

Continue Reading

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารเก็บพัสดุ บ้านจูน หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัสดุ บ้านห้วยสะนาว หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บ้านค้างฮ่อ  ม.3 รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บ้านจูน ม.4 รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายเลาสาร – สวนนายจงกาย บ้านห้วยสะนาว หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading