หัวหน้าส่วนราชการ

นายผจญ  ทิปกะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

นายสุภาพ  ปัญญา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

นางสาวดารารัตน์ จันต๊ะยอด
หัวหน้าสำนักปลัด

นางรจนา  ชัญถาวร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายประยูร  ขันไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง

 3,658 total views,  4 views today