ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551