กองการศึกษา

นายณัฐวัตร  สว่างเฆมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอำพร  โนจิต
ครู คศ.2

นางเจนจิรา  ลือยศ
ครู คศ.2

นางรุ่งทิวา  ณ ชน
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา  ยอดออน
ครู คศ.2

นางเบญจพร  สมัครเขตวิทย์
ครู คศ.2

นางวราลี  ยอดออน
ครู คศ.2

นางชนัดดา  เนตรทิพย์
ครู คศ.1

นางศรีแพร  เชียงเนาว์
ครู คศ.2

นางหทัยชนก  คณิตสากล
ครู คศ.1

นางภณิดา  มูลคำ  
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางนฤมล  รัตนวิทูรย์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางพัชรากร  นาคอ้าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฉวีวรรณ  ยั่งยืนทวี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพวงผกา  พนะสันต์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนาวดี  กีรติเมธาวิน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปานตา  เจริญกิตตินันชัย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรา  พนะสัน
แม่บ้าน

นางอักษิกา  รัตนภัทร
แม่บ้าน

Loading