กองช่าง

นายประยูร  ขันไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุรเดช  พรหมมีเดช
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายเขตแดน  พรหมรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวรวุฒิ  ปันนิตามัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสามารถ  หาญยุทธ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวนิตยา  ชนาวัฒนานนท์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยธุรการ

Loading