ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 1,0544,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และอบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 635,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  60 total views,  2 views today

 60 total views,  2 views today

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 160,900.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 156,000 .00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้   60 total views

 60 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ทีี่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 298,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  75 total views

 75 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 529,800.00 บาท และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  49 total views

 49 total views

Read more

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 471,192.59 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติ่มดังนี้  61 total views

 61 total views

Read more

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 360,237.05 บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  61 total views

 61 total views

Read more

ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2  38 total views

 38 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 121,793.02 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  68 total views

 68 total views

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านบุญเกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย หมุ่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 192,605.69 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  70 total views

 70 total views

Read more

ชุดปฏิบัติหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณ ศูนย์รับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ชุดปฏิบัติหน้าที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณ ศูนย์รับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง  106 total views

 106 total views

Read more